Nacra Sailing 2012

Philippe Kahn sailing Nacra, Santa Cruz 2012